Συχνές Ερωτήσεις

1.Τι είναι το αλεξίπτωτο πλαγιάς? 

Paragliding is a form of unpowered flight in which rising air is needed to keep the glider aloft. This rising air can come from two sources: 1. when the sun heats features on the ground, columns of rising air known as thermals are generated 2. when wind encounters a ridge in the landscape, the air is forced upwards, providing ridge lift. In mountainous environments, flying is mostly based around thermals, which can be used to stay aloft before heading for a landing field below the launch site. In hill environments, ridge lift is used for ridge soaring, and landing can be done either back at the launch site, or at a landing field at the bottom of the ridge. In either case, more experienced pilots can use thermals to cover big distances, known as cross country.

2.What is tandem paragliding flight? 

Tandem paragliding flights involve a candidate student or a passenger, being securely strapped into a comfortable flying harness positioned in front of the pilot and connected to the pilot and the glider. The tandem glider is specially designed to carry two people and is nearly twice the size of a regular solo paraglider.

Ιδ ερροριβθσ ρεπθδιανδαε νεc. Ναμ εα ειθσ διcιτ vοcεντ; 

Ιδ ερροριβθσ ρεπθδιανδαε νεc. Ναμ εα ειθσ διcιτ vοcεντ. Προ αν ηαβεο θτιναμ ποσσιμ, αν εθμ τεμπορ δοcτθσ λιβεραvισσε. Αν μει σθασ διcιτ, σιτ πθρτο ρεπθδιανδαε τε, εξ προ ανιμαλ περιcθλα cομπλεcτιτθρ. Ναμ διαμ cονγθε αccθσατα ατ, πρι εqθιδεμ προδεσσετ ατ. Τε λιβεραvισσε δετερρθισσετ πρι, ιισqθε ινστρθcτιορ θσθ εξ, ατ αδηθc τραcτατοσ περσεqθερισ vιμ. Vιξ ποσσιτ τηεοπηραστθσ cθ, μει ατομορθμ μανδαμθσ qθαερενδθμ νε, εθ εθμ ομνεσ vολθτπατ. Ετ εαμ ομνισ νοστερ αργθμεντθμ, σαπιεντεμ cοτιδιεqθε ιν νεc. Νεc πριμισ φαcιλισισ ιν, νο μει εροσ πρινcιπεσ γθβεργρεν, αν qθο οφφενδιτ αδιπισcι. Λθδθσ θταμθρ vοcιβθσ αδ ηισ, μελ σολετ δομινγ ιν. Εα νεc εριπθιτ βονορθμ ατομορθμ, νο qθισ vενιαμ περσεqθερισ μεα. Ιλλθδ σαπιεντεμ ιθδιcαβιτ εοσ ει, ατ vιμ ηινc ιθστο.

4.Where do we meet? 

There are several meetting points, depended on the flying site we re going to fly. For Falasarna beach is our tent between playa paraiso beach bars. (coordinates) For Varipetro the meeting point is Water park calld Limnoupolis.(coordinates) For Avdou, the meeting point is the local airclub, that is at the entrance of the village.(coordinates)

5.Are take off's and landings difficult? 

No. Depending on how much wind there is, take-offs generally require nothing more than just a few steps to get into the air. You don't even need to be able to run most of the time. Landings are very slow and even folks with knee, hip or back aches and pains can fly with us. (Please mention any ailments when booking, so we can OK these).

6.Is paragliding dangerous? 

Not at all. The take-off is simple and landings are soft and safe. Our pilots take no risks at all. Cretanparagliding uses only the safest paragliding equipment and our expert pilots make decisions based on their own safety as well as that of the paragliding candidate student. Paragliding is not entirely risk free – but then neither is driving a car.

7.What must i bring? 

Comfortable, closed running / walking shoes / Hiking boots (Takkies / trainers / joggers / sneakers), NOT Crocs, sandals, flip flops, nothing that flop or flips please! - T-shirt and Long sleeved jersey / Fleece / Windstopper – Long or short pants - Sun-block (sunscreen) and hat (it’s often sunny and we don’t want you getting sunburned!) - Drinking Water

8.Who can be a tandem paragliding pilot? 

Cretan Paragliding Tandem flights are only done by exceptionally experienced pilots with plenty of local and international knowledge. Not simply the minimum requirement –Certified instructor and Tandem pilot recognised by the Greek airsport federation.Its the only Authority that can valid pilots in Greece, and always ask to see the pilot license of that authority. Cretan Paragliding takes absolutely no chance with anyone’s safety.

9.How much time do i need to get this amazing experience in? 

Again, depends of the fly site we re going to fly. As little as 30 minutes, up to an hour of your time is all that is required to do the whole experience - If the weather is favorable and we are not delayed. Meet, Signup, briefing, run, fly, scream, (optional), land and walk away with your pics and video in hand...smiling for the rest of the day!

10.How and when can i book? 

Call on the Day or in advance. You can call and book spontaneously, on the day, but of course advanced booking always ensures you a place. We get really busy in the summer months and recommend advance booking. Always try to fly earlier in your time in Crete as our sport is weather dependent. Email booking is also acceptable.We require a mobile cell phone number for you to make a booking (even an international number). This is to reconfirm the booking on the morning of flight and to inform you if there are unexpected weather changes.

11.How can i pay? 

Best and easiest is cash on the day. Cash before or after the flight. Credit Card before the flight by internet – Anyguide booking page NOTE: We do not have a credit card facility on the mountain.

TOP